Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272439

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2021- 2023

Ngày 21/01/2021 14:29:34

Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ (2021– 2023) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các phố, bởi cử tri trong phố sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn


  Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
   Để công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023 đạt kết quả cao. Vừa qua,, UBND Thị Trấn Triệu Sơn đã tiến hành hội nghị triển khaikế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021- 2023 đối với các Tổ dân phố .Tại hội nghị UBND đã kết luận một sốnội dung cụ thể như sau:
Tiêu chuẩn Tổ trưởng Tổ dân phố :
Tổ trưởng Tổ dân phố là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; là Phó Bí thư chi bộ, nếu không là Phó Bí thư chi bộ thì Tổ trưởng Tổ dân phố phải là đảng viên; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.
Nhiệm kỳ của Tổ trưởng Tổ dân phố :
Trưởng thôn có nhiệm kỳ 2,5 năm (hai năm rưỡi).
Quy trình bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố:
1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn:
- Lập và công bố danh sách người ứng cử:Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử.Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị, thành phần gồm: thành viên Ban công tác mặt trận thôn dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố ; báo cáo chi ủy chi bộ phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (01người); chi ủy chi bộ báo cáo và xin chủ trương thống nhất của Thường vụ Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn.
- Thành lập Tổ bầu cử:
Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử.Thành lập Tổ bầu cử (05 người). Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác mặt trận phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện cử tri phố); Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, Quyết định thành phần cử tri (là cử tri đại diện hộ gia đình trong phố) tham gia bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Các Quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở phố chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.
Giao Tổ trưởn Tổ dân phố chủ trì thống kê, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình báo cáo UBND thị trấn Triệu Sơn và tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa các phố. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND thị trấn Triệu Sơn và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.
2. Hội nghị bầu cử Tổ Trưởng Tổ dân phố:
- Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Hội nghị bầu cửTổ trưởng Tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong phố tham dự.
3.Thời gian bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố : Ngày 31/1/2021.
Cử tri Thị Trấn Triệu Sơn hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các phố đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh tổ trưởng tổ dân phố để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Vì vậy, cử tri đại diện hộ gia đình của 14/14 phố hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân Phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn thành công tốt đẹp.
                                                                          Đài Truyền thanh Thị Trấn Triệu Sơn .

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2021- 2023

Đăng lúc: 21/01/2021 14:29:34 (GMT+7)

Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ (2021– 2023) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các phố, bởi cử tri trong phố sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn


  Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
   Để công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023 đạt kết quả cao. Vừa qua,, UBND Thị Trấn Triệu Sơn đã tiến hành hội nghị triển khaikế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021- 2023 đối với các Tổ dân phố .Tại hội nghị UBND đã kết luận một sốnội dung cụ thể như sau:
Tiêu chuẩn Tổ trưởng Tổ dân phố :
Tổ trưởng Tổ dân phố là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; là Phó Bí thư chi bộ, nếu không là Phó Bí thư chi bộ thì Tổ trưởng Tổ dân phố phải là đảng viên; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.
Nhiệm kỳ của Tổ trưởng Tổ dân phố :
Trưởng thôn có nhiệm kỳ 2,5 năm (hai năm rưỡi).
Quy trình bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố:
1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn:
- Lập và công bố danh sách người ứng cử:Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử.Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị, thành phần gồm: thành viên Ban công tác mặt trận thôn dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố ; báo cáo chi ủy chi bộ phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (01người); chi ủy chi bộ báo cáo và xin chủ trương thống nhất của Thường vụ Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn.
- Thành lập Tổ bầu cử:
Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử.Thành lập Tổ bầu cử (05 người). Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác mặt trận phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện cử tri phố); Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, Quyết định thành phần cử tri (là cử tri đại diện hộ gia đình trong phố) tham gia bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Các Quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở phố chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.
Giao Tổ trưởn Tổ dân phố chủ trì thống kê, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình báo cáo UBND thị trấn Triệu Sơn và tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa các phố. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND thị trấn Triệu Sơn và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.
2. Hội nghị bầu cử Tổ Trưởng Tổ dân phố:
- Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Hội nghị bầu cửTổ trưởng Tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong phố tham dự.
3.Thời gian bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố : Ngày 31/1/2021.
Cử tri Thị Trấn Triệu Sơn hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các phố đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh tổ trưởng tổ dân phố để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Vì vậy, cử tri đại diện hộ gia đình của 14/14 phố hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân Phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn thành công tốt đẹp.
                                                                          Đài Truyền thanh Thị Trấn Triệu Sơn .